سماوار

د افغانستان خلک خپل تاریخ او کلتور ته په کتو سره ډېر څه لري چي ... ادامه


کومي خپروني مو خوښیږی؟


سیاسي

اقتصادي

خبرپاڼه

علمي

  • اپدیت

    په دې خپرونه کي دنړۍ په سطحه ټول هغه معلومات او دنوي تکنالوژي په برخه ... ادامه

  • روغیتا

    دروغتیا خپرونه د خلکو هر ډول روغتیا یې پوښتونو ته ځوابونه وایې،دا چي زموږ په ... ادامه

  • کمپيوټر

    کمپيوټر يوه ښوونيزه خپرونه ده چی د کمپيوټر د  نويو پروګرامونو او کارونې په اړه ... ادامه

دیني

خورجین

خورجين يوه انتقادی او طنزی خپرونه ده چی په ټولنه کی پرتې ستونزې د طنز ... ادامه

گلونو وږمې

گلونو  وږمې د هېواد تلويزيون د ادبي خپرونو له ډلې څخه ده چی د هېواد ... ادامه

تبلیغات

لینک